Žadatelé

Žádost o příspěvek

Formulář je nový od 1. 3. 2020
Tato žádost je ke stažení ve formátu WORD (.docx)
ZDE
Dokument se otevře v novém okně - máte-li je blokována, podržte Ctrl

Podmínky poskytnutí příspěvku – důležitá upozornění:

 • Projekt i žadatel musí splňovat podmínky dané statutem, účelem a smlouvou o zřízení nadačního fondu.
 • Žadatel je povinen na svých výstupech uvádět logo nadačního fondu a sdělení, že projekt byl nadačním fondem podpořen.
  • Barevné logo ve formátu .svg a .png
  • Černobílé logo ve formátu .svg a .png
 • Příspěvek je poskytován na základě písemné smlouvy jako zálohový a je nutno jej řádně vyúčtovat na základě předložených dokladů a hodnocení projektu.
 • Náklady minimálně ve výši poskytnutého příspěvku musí být doloženy kopiemi jednotlivých dokladů. Podíl příspěvku na celkových nákladech musí zůstat zachován. Více v Pravidlech čerpání nadačního příspěvku.
 • Příspěvek nelze nárokovat a nadační fond jej může poskytnout i jen v částečné výši oproti požadovanému.
 • Uzávěrka pro podání žádostí je 31.1. běžného roku. Správní rada žádosti vyhodnotí zpravidla do 31.3.

Postup při podání žádosti o příspěvek

 • Žádost o příspěvek musí obsahovat:
  • vyplněný formulář (1 vytištěný a podepsaný originál plus soubor v elektronické podobě – pdf bez podpisu, není třeba sken)
  • jako možnou přílohu: popis projektu nepřesahující 5 stran (1 originál)
  • kopii statutu nebo stanov organizace a kopii dokladu o přidělení IČO (1 kopie) – nedokládá ETF UK a ČCE, ani žadatelé, kteří jsou zapsáni ve veřejném rejstříku nebo žádali již dříve a nedošlo u nich ke změnám
  • podílejí-li se na projektu další partneři (organizace či osoby), pak prohlášení těchto partnerů o jejich realizačním a/nebo finančním podílu na projektu (1 originál)
  • další dokumenty vztahující se k projektu nebo k organizacím realizujícím projekt (např. doporučení, výroční zprávy)
 • Žádost o nadační příspěvek by měla být na maximální částku 100.000,- Kč, spoluúčast žadatele musí být minimálně 20%, průměrná výše příspěvků činí 28.500,- Kč.
 • Žádost musí být zařazena do jednoho z typů podpory:
  1. 1

   Podpora studentů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF UK)
   Podmínkou přijetí žádosti je doporučení pedagoga ETF UK – příslušného vedoucího katedry (nebo vedoucího absolventské práce). Podpora bude poskytnuta formou daru přímo studentovi:

   1. 1.1

    Podpora studijních a výzkumných projektů studentů ETF UK

  2. 2

   Podpora studijních, badatelských, uměleckých a publikačních projektů Českobratrské církve evangelické (ČCE) a ETF UK
   Projekty musí být podány prostřednictvím nebo s doporučením synodní rady ČCE nebo seniorátních výborů ČCE nebo děkana ETF.

  3. 3

   Podpora výchovy nastupující generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské duchovní i kulturní dědictví a posilovat demokracii
   Okruh žadatelů není omezen, preferovány jsou však neziskové organizace. U případných žádostí o podporu vydávání publikací doloží žadatel k žádosti zevrubnou charakteristiku publikace, doporučení relevantního odborníka a kvantitativní parametry vydání:

   1. 3.1

    Akce a činnosti pro děti a mládež

   2. 3.2

    Vzdělávací, osvětové a tematické akce pro veřejnost

   3. 3.3

    Rozvoj informační otevřenosti

   4. 3.4

    Vytváření nediskriminačního prostředí

  4. 4

   Podpora seniorů prostřednictvím Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE
   Návrhy na podporu jsou podávány správními orgány ČCE, účelovými zařízeními ČCE, včetně Diakonie ČCE, nebo s jejich doporučením:

   1. 4.1

    Provozní podpora zavádění nových služeb pro seniory

   2. 4.2

    Podpora kvality stávajících služeb a jejich dosažitelnosti

   3. 4.3

    Investiční podpora – dotace a půjčky na výstavbu domů a bytů pro seniory

   4. 4.4

    Jednorázové akce

 • Originál žádosti zašlete poštou na adresu Nadačního fondu Věry Třebické – Řivnáčové: Černá 9, 115 55 Praha 1. Zároveň odešlete v pdf na e-mail: info(zavináč)nfvtr(tečka)cz.