Podpora nadaných studentů ETF UK

Žádost může podat každý student ETF UK v termínu do 30.11. běžného roku. Podmínkou přijetí žádosti je doporučení pedagoga ETF UK – příslušného vedoucího katedry (nebo vedoucího absolventské práce).

Žádost o příspěvek

Tato žádost je ke stažení ve formátu WORD 97/2000 ZDE
Dokument se otevře v novém okně - máte-li je blokována, podržte Ctrl

Podmínky podání žádosti o příspěvek

Máte zajímavý námět pro zpracování studie? Chcete podniknout expedici a bádat přímo na místě? Potřebujete navštívit nejlepší světové knihovny? Konzultovat s odborníky své práce? Přihlaste se do soutěže studentských projektů, která nahrazuje dosavadní systém podpory prostřednictvím Akademického senátu ETF UK.

  • Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové chce podpořit vznikající studijní, badatelské či publikační počiny studentů ETF UK. Vyhlašuje proto soutěž studentských projektů. Vybrané nejpřínosnější projekty podpoří darem (grantem) přiměřeným povaze projektu, a to ve výši do 30 tis. Kč (ve výjimečných zdůvodněných případech částkou vyšší).
  • Projekty se musejí bezprostředně týkat studia na ETF UK. Standardní projekt má studentovi umožnit, aby se soustředil na přípravu ke zkoušce a na sepsání písemné práce, aby absolvoval intenzívní jazykový či jiný kurz, aby navštívil v rámci jedno- až čtyřtýdenního pobytu zahraniční knihovnu a pracoviště, aby se účastnil expedice, uspořádal průzkum či anketu apod. Výhodou, ale nikoli limitem pro posuzovaní projektu, je soulad s výzkumným záměrem ETF UK.
  • Uzávěrka přihlášek je vždy 30.11. běžného roku s tím, že počátek projektových prací musí být plánován nejdříve od ledna roku následujícího. Žádost o grant předloží student na přiloženém formuláři s písemným doporučením příslušného vedoucího katedry ETF UK (nebo vedoucího absolventské práce). Žádost rovněž elektronicky zašle na adresu benes@etf.cuni.cz. V případě, že se NF rozhodne projekt podpořit, vyrozumí o tom žadatele nejpozději do konce běžného roku.
  • S obdržením této zprávy bude žadatel vyzván, aby se dostavil k podpisu smlouvy. Při podpisu darovací smlouvy obdrží žadatel 60% přidělených prostředků, zbytek mu bude převeden po předložení výsledků projektu.
  • Nejpozději dva měsíce po termínu ukončení projektu předloží jeho řešitel správní radě NF zprávu o průběhu řešení svého projektu spolu s dosaženým výsledkem. Tato zpráva musí obsahovat shrnutí průběhu a závěrů projektu, časový průběh jeho plnění a potvrzení vedoucího katedry (nebo vedoucího absolventské práce), že projekt byl řádně a kvalitně splněn.

Správní rada nadačního fondu předpokládá, že podpoří 3 – 5 žádostí ročně.