Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové

vznikl v roce 1998 z daru restituovaných nemovitostí (v oblasti Rychnovska a Klatovska) a dalších restitučních nároků paní Věry Třebické-Řivnáčové. Zakladateli nadačního fondu jsou formálně Českobratrská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Činnost fondu je řízena čtyřčlennou správní radou a zaměřuje se na zhodnocení vloženého majetku, soustředění výnosů, posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek a rozdělováním těchto příspěvků. Nad hospodařením správní rady bdí tříčlenná dozorčí rada.

Ze svých výnosů nadační fond podporuje studenty Evangelické teologické fakulty UK, práci Českobratrské církve evangelické, včetně Diakonie ČCE, publikační činnost fakulty i církve a projekty, které vedou k posilování křesťanských principů a upevnění demokracie v České republice, zejména pak prostřednictvím práce s mládeží. Zásadním cílem byla stanovena podpora seniorů z řad ČCE a ETF UK.

V posledních letech Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové rozděluje nadační příspěvky v průměrné výši cca 500 tis. Kč ročně. Na speciální účely (podpora seniorů) bylo aktuálně přiděleno více než 7 mil. Kč.

Zakladatelka a čestná předsedkyně správní rady nadačního fondu, paní Věra Třebická-Řivnáčová, zemřela dne 14.2.2008 ve věku 90 let. Patří jí dík za velkorysý dar, který slouží potřebným.